شرکت در آزمون آنلاین شیمی بهترین گزینه برای شماست .
0
09198505941
محتوای قاعده ، فاجانس ، شعاع ، کاتیون ، آنیون ، پتانسیل یونی ، ترکیب ، خصلت یونی

فاجانس و قاعده های آن Fajans rules

قاعده های فاجانس (Fajans rules )  : قاعده هایی که در باره قطبیت پذیری آنیون ها و قدرت قطبی کنندگی کاتیون ها ، تاثیر آن در کاهش خصلت یونی پیوند ، پیدایش و افزایش خصلت کووالانسی در ترکیب های یونی ...